1.      Projekt współfinansowany ze środków PFRON. Został zrealizowany od czerwca do grudnia 2011 roku. Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostało przeprowadzone 3 dniowe szkolenie dla 1 członka rodziny/opiekuna osoby niewidomej, słabowidzącej w ramach, którego specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, tyflorehabilitacji, tyfloinformatyki przeszkolili pełnosprawnych członków rodzin (w tym rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży)  osób niewidomych, w jaki sposób pomóc niewidomym w zakresie wykonywania czynności dnia codziennego, orientacji przestrzennej. W jaki sposób korzystać ze specjalistycznego sprzętu i oprogramowania ułatwiającego życie codzienne i dostęp do informacji dla niewidomych. Uczestnicy dowiedzieli się:

                            Czym jest ślepota,

                            Jakie wywołuje skutki w psychice osoby ociemniałej,

                            Jak pomagać osobie niewidomej lub szczątkowo widzącej,

                            Jakie są jej możliwości i ograniczenia,

                            W jaki sposób radzić sobie gdy w domu pojawia się „ślepota”,

                            Jak radzić sobie z własną tragedią, gdy jedna z najbliższych osób traci wzrok,

                            Jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niewidomej,

                            W jaki sposób uczyć osobę niewidomą wykonywania bezwzrokowo najprostszych                czynności dnia codziennego,

                            Jak uczyć niewidomego chodzenia z białą laską,

                            Gdzie starać się o dofinansowanie ze środków publicznych na turnusy i sprzęt                rehabilitacyjny,

                            W jaki sposób inwalida wzroku może korzystać z technologii wspomagających.

W ramach szkolenia oprócz omówienia wymienionych zagadnień uczestnicy zapoznali się
z odpowiednim sprzętem i oprogramowaniem dla niewidomych i słabowidzących. Mieli też możliwość odbycia indywidualnych konsultacji ze specjalistami. W ramach szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali opracowane materiały szkoleniowe, które pomogą im w teoretycznym
i praktycznym poznaniu omawianych zagadnień.

Ponadto uczestnicy zdobyli wiedzę na temat niwelowania przeszkód i barier architektonicznych zarówno w najbliższej przestrzeni prywatnej jak i publicznej. Zdobyli wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących w ośrodkach edukacyjnych i uczelniach wyższych wśród w pełni sprawnych kolegów.

 

Projekt finansowany ze środków PFRON

 

Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas