Wybierz IDOLA 2010!


 

IDOL 2010

Znamy ludzi, którzy inspirują innych, są autorytetami w prezentowanej przez siebie dziedzi­nie. Wokół nas znajdują się osoby twórcze, charyzmatyczne i pełne wspaniałych idei. Nazywamy ich idolami. Żywimy do nich szacunek i korzystamy z ich pozytywnej energii. Słowo „idol” przez wieki zmieniało swoje znaczenie, współcześnie definiowane jest jako „osoba będąca obiektem czy­jegoś szczególnego podziwu”. Świat pełen jest idoli, którzy są wzorami w rozmaitych obszarach.

Fundacja Szansa dla Niewidomych oraz całe środowisko niewidomych i niedowidzących także ma swoich Idoli, których wybieramy od pierwszej edycji Konferencji. Tegoroczna edycja REHA FOR THE BLIND IN POLAND to wspaniała okazja do zaprezentowania kolejnych bohaterów. Tradycją jest wręczanie statuetek IDOL podczas tej Konferencji. Konkurs IDOL odbywa się w trzech kategoriach:

••IDOL ŚRODOWISKA21

••IDOL FIRMA

••IDOL PRODUKT

W pierwszych edycjach na Idola środowiska głosowali wybitni przedstawiciele tej społecz­ności. W następnych latach Fundacja powoływała do działania jury, które głosowało na zgłoszone kandydatury. Od ubiegłego roku działa Kapituła, w skład której wchodzą dotychczasowi Idole. Każdy, zarówno członkowie Kapituły, jak inni, mógł zgłosić swojego kandydata do Konkursu. Zgromadzone rekomendacje przekazane zostały do Kapituły Konkursu Idol, którzy wybrali w gło­sowaniu ośmiu Idoli. Dzisiejsza Konferencja uhonoruje ich statuetkami oraz dyplomami.

Idol w kategorii produkt i firma zostaną wybrani demokratycznie, poprzez głosowanie pierw­szego dnia Konferencji. Wygrywają te produkty i firmy, które zdobędą najwięcej głosów. Na firmy i produkty głosują wszyscy uczestnicy Konferencji, którzy wypełnią głosy i wrzucą je do urny usta­wionej na naszym stoisku (stoisku Fundacji Szansa dla Niewidomych). Specjalna Komisja składająca się z wybitnych osób zliczy głosy i przedstawi wyniki konkursu. Nagroda w postaci statuetki Idol zostanie wręczona za pierwsze miejsca dla firmy i produktu, a dla dwóch kolejnych – honorowe dyplomy.

Przedmiotem Konkursu jest wyróżnienie statuetką IDOL w kategorii:

IDOL środowiska VIII edycji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Idolem środowiska zostanie wybitna osoba niewidoma lub słabowidząca, która zadziwia innych swoją pracowitością, energią, pomysłowością i która w największym stopniu wpływa na poprawę warunków życia niewidomych oraz słabowidzących w Polsce. Na miano Idola środowiska może zasłużyć także osoba widząca, której praca przyczyniła się do emancypacji inwalidów wzroku.

Firma - Idolem zostanie ta firma, która zdaniem większości uczestników głosowania zapre­zentowała w ostatnim czasie najciekawsze, najwięcej obiecujące nowe możliwości w dziedzinie rehabilitacji osób niewidomych i słabowidzących.

Nominowane firmy:

1. AutoID Polska S.A.

2. Blista Brailletec GmbH

3. Bones Inc.

4. Daylight Company

5. Dolphin Computer Access Ltd.

6. Eurobraille

7. Freedom Scientific

8. Index Braille

9. Studio Tyflografiki „Tyflograf”

10. ViewPlus Technologies

11. IVO software

12. Optelec B.V.

Produkt - Idolem w tej kategorii zostanie produkt, który jest zdaniem większości głosujących najbardziej wartościową propozycją, która ma szansę odegrać najważniejszą rolę na naszym rynku.22

LISTA PRODUKTÓW ZGŁOSZONYCH W KONKURSIE IDOL

AutoID Program ABBYY Finereader

Program ABBYY FineReader służy do przekształcania zeskanowanych dokumentów drukowa­nych lub cyfrowych zdjęć dokumentów na postać elektroniczną oraz do przetwarzania plików PDF. Dzięki precyzyjnemu rozpoznawaniu tekstu ABBYY FineReader umożliwia osobom z wadą wzroku dostęp do treści czarnodruków (np. książek, czasopism czy pism urzędowych ). Dzięki programowi ABBYY FineReader wada wzroku nie stanowi przeszkody w dostępie do informacji drukowanej, a współpraca programu z syntezatorami mowy zwiększa niezależność osób niewidomych. Program umożliwia zarówno przygotowywanie materiałów tekstowych do pracy z udźwiękowionym kom­puterem czy też przygotowywanie tekstów do wydruku pismem Braille’a.

Program ABBYY FineReader, dzięki swojej funkcjonalności, umożliwia osobom niewidomym czy niedowidzącym samodzielne zdobywanie wiedzy, przygotowując je do samodzielnego funk­cjonowania i radzenia sobie w nowoczesnym społeczeństwie.

ALTIX „Atlas turystyczny 100 najpiękniejszych miejsc w Polsce. Zabytki i krajobrazy wresz­cie dostępne dla niewidomych i słabowidzących.”

Zdaniem czytelników to wyjątkowe wydawnictwo zarówno pod względem treści, jak i formy. Najprawdopodobniej nikt wcześniej nie wydał takiej publikacji. Atlas w trzeciej wersji składa się z siedmiu tomów. Tekst i ryciny są wydrukowane w brajlu i druku powiększonym, a obie formy są nałożone na siebie. Dzięki temu książkę mogą czytać zarówno niewidomi, niedowidzący, jak widzący. Atlas zawiera sto nowatorsko opracowanych map i rycin, wśród których są tak interesu­jące obiekty jak Zamek Królewski w Warszawie, Kościół Mariacki w Krakowie, Sobór Świętej Trójcy w Hajnówce, Koziołek Matołek z Pacanowa oraz mapy I, II i III Rzeczpospolitej. Pierwotnie atlas miał 3 tomy, na wniosek czytelników został powiększony do 6-ciu tomów, a następnie 7-miu. W trzeciej wersji do atlasu dołączono udźwiękowiony plan wzgórza Wawel w technologii IVEO oraz wrocław­skiego Krasnala Kowala w technice reliefowej.

Książka opowiada o podróży, o której marzą wszyscy. Autorzy wyruszają w podróż dooko­ła Polski. Opowiadają o historii, zabytkach, przedstawiają mapy i wypukłe ryciny odwiedzanych zabytków.

Atlas został uznany przez środowisko za niebywały. Fundacja Szansa dla Niewidomych, która zamówiła to opracowanie rozdała bezpłatnie setki egzemplarzy. Viewplus uznała go za najciekaw­szy produkt prezentujący możliwości drukarek brajlowskich o wysokiej rozdzielczości i wykorzysta­nia urządzenia edukacyjnego IVEO opartego na technologii dotyku i dźwięku tej firmy. Dołączony do atlasu rysunek dotykowo dostępny wrocławskiego Krasnala Kowala, wykonany w technice ter­moformowania próżniowego, prezentuje najlepszą jakość w tej dziedzinie. Do atlasu dołączona jest płyta CD w systemie DAISY z nagraniem treści i dźwiękowym opisem grafik. Lektorem jest naturalny syntezator mowy Loquendo.

Dolphin Guide

Dolphin Guide dostarcza niewidomym i słabowidzącym łatwych do nauczenia się i prostych w użyciu narzędzi do posługiwania się komputerem, wymagających naciskania pojedynczego przy­cisku. Zaprojektowany tak, by zapewnić osiąganie pożądanych rezultatów szybko i przy minimum 23

potrzebnej wiedzy, Dolphin Guide jest Twoim partnerem w prostym i łatwym używaniu kompu­tera. Ponieważ Dolphin Guide odczytuje wszystko na głos, nigdy nie zagubisz się, ani nie będziesz zdezorientowany, co pozwoli Ci na zbudowanie zaufania przy pracy z komputerem i jednocześnie da pokój Twojemu umysłowi przy każdym kroku na tej drodze.

Dolphin Guide jest idealny dla każdego niewidomego, słabowidzącego, posiadającego małe albo nie posiadającego doświadczenia komputerowego, a poszukującego łatwego do nauczenia się rozwiązania, dla każdego, kto posiada małe zdolności techniczne lub nawet ich brak, dla każdego, komu brakuje motywacji lub zdolności do pozyskiwania lub zapamiętywania wiedzy technicznej.

TYFLOGRAF Reliefowy podręcznik do nauki orientacji przestrzennej.

Kolejna publikacja Studia Tyflografiki z cyklu – pomoce do nauki orientacji przestrzennej. W wersji dotykowo dostępnej przedstawiono typowe przykłady skrzyżowań oraz istotnych ele­mentów związanych z ruchem ulicznym i poruszaniem się niewidomych i słabowidzących.

Pierwsza w kraju i Europie publikacja wspomagająca nauczyciela orientacji przestrzennej w ćwiczeniach związanych z poruszaniem się w ruchu miejskim. Ma formę albumu reliefowego z opisami brajlowskimi oraz warstwą pełno-kolorową. Wydana w nakładzie 2000 egzemplarzy. Opisy brajlowskie i czarnodrukowe. Książkę wydano w czterech wersjach językowych.

TYFLOGRAF Wielopoziomowe tyflografiki polskich zabytków.

Wykonywane w technologii termoformowania próżniowego fasady zabytków polskich miast. Relief dotykowy z opisem brajlowskim oraz pełno kolorowym poddrukiem dla słabowidzących. Każda z tyflografik jest udźwiękowiona. Zawiera opisy dźwiękowe prezentowanych zabytków wraz z pocztówkami dźwiękowymi miasta, z którego pochodzi.

INDEX Braille Box V4

Braille Box V4 to bardzo szybka drukarka drukująca pismo brajla na pojedynczych kartkach papieru, cechująca się niskim poziomem hałasu. Drukarka ma zupełnie zamknięty tor prowadze­nia papieru i mechanizm tłoczenia punktów. W połączeniu z tłumiącymi wentylatorami daje to zaskakująco niski poziom hałasu. Braille Box jest arcydziełem stworzonym przez firmę Index Braille. Zaletą Braille Box V4 jest możliwość druku dużego nakładu nawet na zwykłym papierze podawa­nym przez najlepszy podajnik z kiedykolwiek stosowanych w drukarkach brajlowskich. Funkcja pobierania kartek jest zoptymalizowana dla papieru brajlowskiego i została przetestowana do per­fekcji. Taca wejściowa na papier ma pojemność 400 arkuszy. Podajnik zastosowany w Braille Box jest własnością firmy Index Braille.

ViewPlus EmFuseColor Braille Station – stacja drukująca dokumenty brajlowskie

Emfuse przenosi drukowanie dostępnych dokumentów na całkiem nowy poziom. Łączy w so­bie najbardziej zaawansowaną w świecie technologię drukowania brajla i grafiki wypukłej z najno­wocześniejszą technologią drukowania w kolorze, dzięki czemu klienci otrzymują jedyne w świecie rozwiązania umożliwiające produkcję publikacji w druku powiększonym i w brajlu. Siła programów Tiger Software Suite i Microsoft Word pozwala każdemu na tworzenie dostępnych dokumentów za naciśnięciem przycisku. To, co widać na ekranie, uzyska się w brajlu, w formie grafiki wypukłej, jak również w kolorze! 24

Freedom Scientific Pearl – przenośne urządzenie do czytania

Pearl daje niewidomym i słabowidzącym użytkownikom natychmiastowy przenośny dostęp do materiałów drukowanych za pośrednictwem szeregu naturalnie brzmiących głosów. Składaną kamerę można w ciągu sekund podłączyć do komputera PC i robić nią zdjęcia materiału do przeczytania.

Pearl rozszerza funkcje programu OpenBook 9.0, dostarczając możliwość natychmiastowego rozpoznawania tekstu. Wystarczy nacisnąć klawisz, by zrobić zdjęcie i słuchać jak odczytywana jest książka za pomocą syntezatora Eloquence lub naturalnie brzmiących głosów z rodziny RealSpeak Solo Direct. W trybie automatycznym Pearl wyczuwa ruch, więc wie, że ma zrobić zdjęcie, gdy tylko kartka jest przewracana.

Pearl można używać do czytania książek, gazet, czasopism czy rachunków. OpenBook rozpo­znaje kolumny i odczytuje je w logicznym porządku. Można zmieniać ustawienia językowe i czytać dokumenty w obcych językach, wykorzystując do tego naturalne głosy w tych językach.

IVO IVONA 2

W Ivona 2 zastosowano nowy model językowy zawierający 20 000 reguł języka polskiego, nowy silnik zwiększający szybkość syntezy mowy aż do 10 razy oraz technologię BrightVoice. IVONA 2 dostępna jest już we wszystkich wersjach oprogramowania dostępnych w serwisie www.ivona.com.

Syntezator mowy IVONA 2 ma zaawansowany i kompletny model językowy. Model ten jest najważniejszym elementem syntezatora, dzięki niemu IVONA 2 inteligentnie interpretuje daty, ad­resy, liczebniki, skróty, akcenty w słowach, sposób intonacji zdań i innych skomplikowanych zjawisk językowych oraz sposób w jaki są przekształcone na postać dźwiękową, czyli mowę.

Jednocześnie zaprezentowane zostały dwa nowe głosy angielskie amerykańskie Kendra i Joey, zrealizowane w przełomowej technologii BrightVoice. Technologia BrightVoice ma sprawiać, że czytane słowa, zdania, a nawet całe artykuły i książki brzmią naturalnie i płynnie, jakby były czytane przez prawdziwego lektora.

Daylight Slimline Magnifying Lamp

Jest to wyjątkowa, niezajmująca duża miejsca na biurku lupolampa, która idealnie nadaje się do wszelkich prac precyzyjnych. Wyposażona jest w świetlówkę energooszczędną Daylight o niskim stopniu nagrzewania się i mocy 22W (odpowiednik żarówki o mocy 110W).

W lampie zastosowano system łatwego zmieniania szkieł powiększających bez pomocy uży­cia narzędzi.

Optelec Clear Reader+

To przenośne urządzenie łączy w sobie szybkie rozpoznawanie tekstu z zestawem naturalnie brzmiących wysokiej jakości głosów. Reader działa po przeskanowaniu tekstu gazety, książki lub innych materiałów. Zintegrowane oświetlenie umożliwia czytanie w miejscach słabo oświetlonych. Cechą urządzenia jest też wysokiej jakości rozpoznawanie tekstów wielojęzycznych wypowiada­nych czterema głosami w czterech językach.25

EasyTouch

EasyTouch to opcjonalna programowalna klawiatura podłączana do komputera przez port USB, na której za naciśnięciem jednego klawisza można wpisać konkretny skrót klawiszowy, sekwen­cję kombinacji klawiszy lub wykonać zapisane makro. EasyTouch jest dostarczana z oprogramowa­niem asystującym użytkownikowi w programowaniu dowolnych klawiszy lub innych elementów sterujących komputera, jak również w zapamiętywaniu sekwencji uruchamiających skrypty. Można utworzyć wiele rozmaitych przypisań klawiszy dostosowanych do różnych aplikacji, by uprościć i ulepszyć pracę na komputerze PC.

EasyTouch podłącza się do komputera przez port USB. Wewnętrzna karta Micro SD może być użyta do przechowywania przypisań klawiszy dostosowanych do potrzeb użytkownika lub wyko­rzystywana jako dodatkowa pamięć.

EasyTouch to urządzenie, które może być używane przez osoby z rozmaitymi niepełnospraw­nościami. Nadaje się dla osób mających trudności w uczeniu się, inwalidów wzroku lub niepełno­sprawnych ruchowo, jak również dla osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami powyższych rodzajów.

Bones Fame

Dzięki Fame dla Milestone 312 życie jest pełne kolorów. Fame jest imponującym czytnikiem kolorów dla Milestone 312, zrealizowanym jako mały dodatek do niego. Obsługuje się go poprzez Milestone 312 w jak zwykle prosty sposób. Fame nie jest po prostu jeszcze jednym optycznym czytnikiem kolorów. Ustanawia on nowe standardy jakości: Przy jego dużej rozdzielczości kolorów Fame rozróżnia około 400 kolorów i odcieni. Jest więc idealnym narzędziem do rozpoznawania kolo­rów obiektów wszelkiego rodzaju. Zawarta w nim funkcja porównywania kolorów pomaga nawet grupować ubrania według kolorów. Oprócz funkcji rozpoznawania kolorów Fame oferuje dalsze. Jedną z nich jest funkcja rozpoznawania struktury. Za jej pomocą można sprawdzić, czy koszula jest w paski, albo czy na kartce jest coś napisane. Można też uruchomić wbudowany detektor światła, udzielający informacji o warunkach oświetleniowych. Dzięki niemu można stwierdzić, czy w pokoju włączone jest światło lub gdzie znajduje się okno.

 


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas