Twój 1 % podatku

To cegiełka, która może zbudować świat otwarty dla niewidomych

Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Książki Mówionej


REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI MÓWIONEJ

 

§ 1

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Recenzję Książki Mówionej, zwanego dalej konkursem jest Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem konkursu jest: promocja czytelnictwa literatury polskiej i obcej wśród osób niewidomych i słabowidzących, inspiracja do rozwoju własnej twórczości literackiej, oraz podniesienie poziomu samooceny poprzez kompensacyjną funkcję literatury.

3. Temat konkursu: Recenzja książki mówionej.

4. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu, ul. Rynek 9, 58-300 Wałbrzych, na stronie internetowej biblioteki www.atlanty.pl.

 

§ 2

Adresaci konkursu

W konkursie mogą brać udział osoby niewidome i słabowidzące.

 

§ 3

Warunki uczestnictwa

1. Recenzja powinna dotyczyć utworu z literatury polskiej lub obcej.

2. Recenzje mogą być w formie: - nagrania: na płycie CD lub taśmie magnetofonowej; - pisemnej: Braille (prosimy nie stosować skrótów brajlowskich), czarnodruk lub pismo odręczne;

3. Prace należy przesłać do organizatora w terminie do 16.09.2011 r.

4. Każda praca powinna być podpisana (imię i nazwisko autora, wiek, adres korespondencyjny i/lub telefon kontaktowy).

5. Do złożonej pracy należy dołączyć podpisane przez autora bądź opiekuna oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie i nagranie pracy (do pobrania lub skopiowania na stronach instytucji promujących konkurs).

 

§ 4

Zasady przyznawania nagród

1. Konkurs rozpatrywany będzie w 3 kategoriach wiekowych:

I kategoria: do lat 15

II kategoria: 16 – 25 lat

III kategoria: 26 lat i powyżej

2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja Konkursowa, zwaną dalej Komisją.

3. Komisję w składzie: tyflopedagog, literat i przedstawiciel PZN powołuje Organizator.

4. Posiedzenie Komisji przewidziane jest na 23.09.2011 r.

5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 5

Uwagi końcowe

1. Gala wręczenia nagród połączona ze spotkaniem z pisarzem i lektorem książek mówionych odbędzie się w siedzibie organizatora 21.10.2011 r.

2. Ewentualne pytania prosimy kierować do kierownika Oddziału Zbiorów dla Niewidomych Biblioteki pod Atlantami – Beaty Kościelnej – tel. kontaktowy 74 648 37 38 / mail: niewidomi@atlanty.pl


Poszukujesz pracy?

Dołącz do nas